Er was eens….

Arum3.1 aankoopTramstation.1

1877-1884 W. A. de Rapper jz
1885-1888 Johannes Jans Meijer
1889-1899 Durk Ruurds Westra
1899-1908 Pieter Foppes Schram
1908-1910 Sake Jans de Vlas (Akke Hylarides)
1910-1913 Bauke Tolsma
1914-1915 K. Braaksma
1916-1928 Uitsje en Griet van der Schaaf (Hitman)
1928-1935 Mink en Jantsje Hiemstra
1935-1958 Durk en Griet Lukkes
1958-1963 Jan en Wietske Koop
1963-1975 Joris en Sjoukje van Althuis
1975-1978 Klaas en Hiltsje de Jong
1978-1982 Gert Jan en Elly Klarenbeek
1982-1992 Germ en Aag Epema
1992-1998 Christiaan Schmid en Katharina Münsch
1998-2013 Jan en Jobje Messchaert

Teksten: Pieter Tolsma, Foto’s: Oane Anema